1417524-68-5

1417524-68-5

N,N-Dimethyl-4-[(1E)-2-[4-[[(4-nitrophenyl)methylene]amino]phenyl]ethenyl]benzenamine

Chat Now